„KÉZ A KÉZBEN – A KÖNYVTÁRÜGY TÁMOGATÁSÁÉRT”

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2023-tól „KÉZ A KÉZBEN – A KÖNYVTÁRÜGY TÁMOGATÁSÁÉRT” elnevezéssel elismerő oklevelet adományoz azon pedagógusok, óvodapedagógusok, nevelési-oktatási intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek számára, akik munkájukkal kiemelkedően hozzájárulnak a kisgyermekek, valamint az oktatás különböző szintjein tanulók könyvtárhasználatának fejlesztéséhez, a könyv, a könyvtár  és az olvasás népszerűsítéséhez, ezáltal az egyetemes és nemzeti kultúra kérdéseiben való eligazodáshoz szükséges információk és tudásanyag közvetítéséhez.

A Kitüntető elismerés odaítélésének szempontjai:

A kitüntető elismerés olyan személynek, szervezetnek ítélhető oda, aki /amely munkája során

 • rendszeresen szervezi a kisgyermekek, diákok, iskolás csoportok könyvtárlátogatását;
 • a könyvtári szolgáltatásokat megismerteti és beépíti az óvoda/iskola pedagógiai programjába;
 • sikeresen alkalmazza a könyvtár által kínált lehetőségeket az oktatásban, a tehetséggondozásban és a nevelés területén;
 • a programok kiválasztásánál figyelemmel kíséri a kisgyermekek, diákok érdeklődését;
 • az értő olvasás elsajátításában, az olvasás megszerettetésében első elérési pontként ajánlja a könyvtárakat;
 • kapcsolattartása a könyvtárral példaértékű, a partnerségen, kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul;
 • a könyvtári együttműködés során valamilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Az elismerés adományozásának rendje:

Az elismerés adományozására az Informatikai Könyvtári Szövetség tagkönyvtárai tehetnek javaslatot, amelyet a Szövetség honlapján található elektronikus űrlapon minden év szeptember 20-áig kell beküldeni. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntető címre felterjesztett személy/szervezet/intézmény nevét és az elismerés rövid indoklását.

A címet és az ezzel járó elismerő oklevelet évente 10 személy/szervezet/intézmény kaphatja meg.

Az oklevéllel díjazás nem jár. Az oklevelet az Informatikai Könyvtári Szövetség elnöke adja át az Országos Könyvtári Napok keretében.

JAVASLATTÉTELI ŰRLAP

Adatvédelmi tájékoztatás

 1. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a javaslattételi folyamatban közölt személyes adatokat a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján kéri el a javaslattevőtő.
 2. Az érintett felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződésben rögzített személyes adataihoz a Szövetség vezetői és erre felhatalmazott munkatársai a vezetői megbízatásuk, illetve a munkaköri feladataik ellátásával összefüggésben és a szükséges mértékben hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
 3. A kezelt személyes adatok: családi és utónév, lakcím, kapcsolattartáshoz szükséges adatok.
 4. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az EU általános adatvédelmi rendeletében, továbbá a hatályos jogszabályokban körülírt szabályait a Szövetség, mint Adatkezelő a honlapján közzétett Adatvédelmi tájékoztatóban (http://ikszkonyvtarak.hu/dokumentumok) rögzítette; a jelen szerződésben foglalt személyes adatok kezelése során az abban foglaltak szerint jár el.
 5. Az adatkezelés jogalapja: javaslattételi űrlap, amelyben az egyik fél (a Megbízott) az érintett.
 6. A Szövetség, mint Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságoknak történő kiadása – kivéve, ha törvény ettől eltérően rendelkezik – a Megbízott, mint érintett, előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
 7. Az adatkezelés időtartama: a javaslattételt követő 2 évig.